Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RMAATJES B.V.
maart 2022

Dit zijn onze algemene voorwaarden.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via info@rmaatjes.nl

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 01: Definities
Artikel 02: Toepasselijkheid
Artikel 03: Het aanbod
Artikel 04: De overeenkomst
Artikel 05: Geheimhouding
Artikel 06: Servicepakket
Artikel 07: Herroepingsrecht
Artikel 08: De prijs
Artikel 09: Levering en uitvoering
Artikel 10: Garantie
Artikel 11: Betaling en incassokosten
Artikel 12: Wijzigen opdracht en meerwerk
Artikel 13: Klachtenregeling
Artikel 14: Intellectueel eigendom
Artikel 15: Aansprakelijkheid
Artikel 16: Overmacht
Artikel 17: Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van RMAATJES.
 2. RMAATJES: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten -op afstand- aan de klanten aanbiedt. Tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84479922 en gevestigd te (3151 KC) Hoek van Holland aan de Jan de Geuspad 9.
 3. Klant: degene die een dienst afneemt van RMAATJES in de hoedanigheid als ondernemer of natuurlijk persoon.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen RMAATJES en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 5. Dag: kalenderdag.
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e- mail – dat de klant of RMAATJES in staat stelt informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 11. Website: www.rmaatjes.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RMAATJES en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen RMAATJES en de klant tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Door ondertekening van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst met RMAATJES, een bevestiging via de e-mail, bericht of via een ander kanaal of door middel van (betaling van) een aankoop verklaart de Klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
 5. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en RMAATJES. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Alle door RMAATJES gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant kiest er uiteindelijk zelf voor om een dienst of product af te nemen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod, op de website en/of in de offerte vermeld.
 3. Eventuele offertes die specifiek opgesteld en verstuurd worden naar een (toekomstige) klant zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen na ontvangst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door een (toekomstige) klant gegeven worden.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Een aanbod en/of een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht of dienst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.
 6. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken indien er akkoord gegaan wordt met een aanbod. Deze gegevens worden conform de geldende privacyverklaring op de website van RMAATJES verwerkt. RMAATJES mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.
 7. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden RMAATJES niet.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van (schriftelijke) aanvaarding van de offerte, betaling van het volledige bedrag, bij de start van de feitelijke uitvoering of door ondertekening van een overeenkomst.
 2. RMAATJES zal de overeenkomst steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RMAATJES onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door RMAATJES is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 4. RMAATJES kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien RMAATJES op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. De Klant stelt RMAATJES op de hoogte van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en/of overige informatie.
 7. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan RMAATJES zijn verstrekt of indien de eventuele aanbetaling niet is voldaan, is RMAATJES niet gehouden aan de overeengekomen termijnen en heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of andere opdrachten voorrang te geven. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Klant.
 8. Indien door RMAATJES of door RMAATJES ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Klant of op een door Klant aangewezen locatie, draagt Klant kosteloos zorg voor de gewenste en benodigde faciliteiten.
 9. De Klant dient te allen tijde het gehele bedrag te voldoen, indien de Klant de overeenkomst tussentijds beëindigd leidt dit niet tot restitutie van (een deel van) het bedrag.

Artikel 5. Geheimhouding

 1. RMAATJES heeft te allen tijde het recht om een klant te weigeren indien hij van mening is dat dit niet bevorderlijk is voor de samenwerking of indien de klant beter door een ander geholpen kan worden.
 2. Beiden partijen zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen er besproken is tijdens de gesprekken en/of bij de uitvoering van de opdracht. De geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst. Deze bepaling mag enkel verbroken worden indien een wettelijke plicht op een van de partijen rust om de informatie openbaar te maken.
 3. RMAATJES bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke uitvoering van de overeenkomst. Door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie kan een langer bewaartermijn vereist worden.
 4. De klant kan een verzoek bij RMAATJES indienen om alle gegevens en informatie die in het bezit is van RMAATJES te verwijderen. RMAATJES verwijst de klant hiervoor naar de geldende privacyverklaring welke te vinden is op de website van RMAATJES.
 5. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar is gemaakt, indien dit door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsinstantie geëist wordt. Openbaarmaking dient echter zoveel mogelijk beperkt te worden en partijen dienen elkaar hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 6. Servicepakket

 1. RMAATJES biedt diverse pakketten aan in de vorm van een abonnement om zo de klant zoveel mogelijk te ontzorgen.
 2. Indien de klant een servicepakket wil afsluiten dan kan de klant kiezen voor een looptijd van 1 of 3 jaar. Deze overeenkomsten kunnen niet tussentijds beëindigd worden.
 3. De klant kan de overeenkomst tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Indien de klant zicht niet houdt aan de opzegtermijn en niet tijdig opzegt, dan zal de overeenkomst tussen RMAATJES en de klant voor eenzelfde periode automatisch verlengd worden.
 5. RMAATJES is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Dit geldt ook indien de overeenkomst tussen RMAATJES en een derde komt te vervallen. Bij opzegging door RMAATJES is de Klant maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.
 6. In aanvulling op bovenstaande is RMAATJES te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het eventuele account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te geven, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
  a. DeKlantopenigewijzeinstrijdhandeltmetdezeAlgemene Voorwaarden;
  b. RMAATJESvanmeningisdatdehandelingenvandeKlantschadeaan RMAATJES of derden kunnen toebrengen.7.
 7. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de diensten van RMAATJES te gebruiken en wordt de toegang tot de dienst direct ontzegd.
 8. Voor reparaties binnen het servicepakket Compleet geldt een fair use policy. Dit houdt in dat hetzelfde defect aan een apparaat maximaal twee(2) keer per jaar gerepareerd wordt. Mocht reparatie vaker nodig zijn, dan dient de klant de reparatie zelf te voldoen.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst tot 14 dagen na de aanvraag daarvan kosteloos annuleren. Bij annuleringen of verzettingen na genoemde termijn is RMAATJES gerechtigd om kosten in rekening te brengen gelet op het feit dat RMAATJES reeds werkzaamheden heeft uitgevoerd. RMAATJES hanteert hiervoor de volgende staffel:
  a. Tot2wekennadebetalingdanwelnahetaanschaffenvaneendienst kan de klant kosteloos annuleren.
  b. Indiendeklantnadezetweewekenannuleertisdeklanthetgehele verschuldigde bedrag verschuldigd.
 2. RMAATJES mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in dit artikel genoemde bedenktijd en de genoemde staffel zijn ook van toepassing indien een klant een uitvoeringsdatum wil verzetten.
 4. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktijd van 14 dagen. Voor standaard producten geldt dat de klant zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend aan de melding van herroeping, de producten met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug zendt aan RMAATJES en worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitvoering van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 6. Producten die volgens specificaties van de klant vervaardigde worden, producten die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of producten die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 7. De klant zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De klant mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel ook zou mogen doen.
 8. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan. RMAATJES zal de klant hierover informeren alsmede welk bedrag hiervoor in rekening wordt gebracht.
 9. Ruilen van producten is mogelijk bij RMAATJES. Een hogere of lagere prijs van het nieuwe product zal verrekend worden waardoor de klant een deel van het betaalde bedrag terug krijgt of een factuur ontvangt.

Artikel 8. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het voorgaande lid kan RMAATJES producten of diensten waarvan prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar RMAATJES geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij in het aanbod anders staat vermeldt.
 4. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die RMAATJES maakt in het kader van de overeenkomst voor vergoeding in aanmerking. Daaronder begrepen reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten.
 5. Alle in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor gevolgen van druk- en spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- of spelfouten is RMAATJES niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 6. In afwijking van dit artikel kan RMAATJES elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.

Artikel 9. Levering en uitvoering

 1. RMAATJES zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. RMAATJES heeft bij de uitvoering van de overeenkomst geen resultaatverplichting.
 2. RMAATJES zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen uitvoeren en is gerechtigd om derden in te schakelen. Hij kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van resultaat.
 3. Klant zorgt dat ze tijdig alle informatie en/of materialen aan RMAATJES verstrekt, die noodzakelijk zijn voor RMAATJES om de opdracht uit te voeren.
 4. Als klant de noodzakelijke informatie niet tijdig verstrekt, mag RMAATJES de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. RMAATJES is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat RMAATJES is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. 5. Wanneer zich tijdens de looptijd van een overeenkomst binnen de organisatie van de klant belangrijke wijzigingen voordoen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst door RMAATJES, is de klant verplicht om RMAATJES daarvan zo snel mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 10. Garantie en reparatie

 1. RMAATJES staat er voor in dat al onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
 2. De klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt, toegang krijgt tot de systemen of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 3. Voor al onze nieuwe producten geldt de garantie zoals deze uit de fabriek gegeven wordt. Uitgezonderd hiervan zijn accu’s en fysieke schade aan producten zoals een barst in een scherm.
 4. Tweedehandse producten of diensten worden geleverd in de huidige staat, zoals beschreven en beschikbaar en zonder enige vorm van garantie.
 5. RMAATJES geeft een garantie van 3 maanden op door RMAATJES uitgevoerde reparaties en van 3 maanden op de bij de reparatie gemonteerde onderdelen. Reparaties aan producten met vochtschade vallen buiten de garantie.
 6. Indien de klant een apparaat aanbiedt aan RMAATJES ter reparatie en het apparaat blijkt niet meer te repareren, dan zal RMAATJES de klant te allen tijde adviseren om een nieuw product aan te schaffen. Mocht de klant alsnog een reparatie wensen, dan zal dit voor rekening en risico van de klant zijn.

Artikel 11. Betaling en incassokosten

 1. Voorzovernietandersisbepaaldindeovereenkomstdienendedoorde klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst of na ontvangst van een factuur. Bezwaren dienen binnen deze termijn gemeld te worden echter schort dit de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 2. Deklantdientteallentijdeeenaanbetalingvan50%tevoldoenindienzijeen akkoord geven op de offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Pas na voldoening van dit bedrag zal RMAATJES de werkzaamheden uitvoeren en/of de producten leveren bij de klant.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan RMAATJES te melden. Bij niet tijdig melden van onjuistheden zijn eventuele risico’s voor de klant.
 4. Indien RMAATJES om wat voor reden dan ook een bedrag aan een klant verschuldigd is dan heeft hij het recht om dit bedrag te verrekenen met een nog openstaande factuur. Dit recht heeft de klant niet en zij kan nimmer (een deel van) de factuur verrekenen.
 5. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
  nadat hij door RMAATJES is gewezen op de te late betaling en RMAATJES de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is RMAATJES gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:
  a. 15%overdeeerste€2.500;
  b. 10%overhetdeeldatdaarnaoverblijft,tot€5.000;
  c. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  d. 1%overhetdeeldatdaarnanogoverblijft,tot€200.000;
  e. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €
  6.775 bedragen.
 6. De volledige vordering van RMAATJES op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
  • Klantfaillietisverklaard,insurseancevanbetalingverkeertofinde schuldsanering komt.
  • Hetbedrijfvanklantontbondenofgeliquideerdwordt;
  • Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden.

Artikel 12. Wijziging opdracht en meerwerk

 1. De klant kan binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht een wijziging of aanpassing doorgeven. Deze wijzigingen worden binnen deze termijn kosteloos verwerkt.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en RMAATJES zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.
 3. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 4. RMAATJES kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. RMAATJES zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 5. RMAATJES mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 13. Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk en binnen 30 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij RMAATJES.

 1. Klachten geven niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren. Noch kan de klant hierdoor een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst bedingen.
 2. Bij RMAATJES ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RMAATJES binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. RMAATJES heeft in ieder geval 30 dagen de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. RMAATJES en diens eventuele partners behouden alle intellectuele absolute rechten waaronder de auteursrechten op de gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht, bovengenoemde door derden zijn samengesteld of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. De klant verkrijgt bij het sluiten van de overeenkomst een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die voor het uitvoeren van de diensten van RMAATJES worden gemaakt. Deze licentie zal slechts gelden indien de klant aan zijn financiële verplichtingen voldoet en zolang de overeenkomst gesloten is. Daarnaast mag dit recht niet overgedragen worden aan derden en kan er bij elke overeenkomst schriftelijk afgeweken worden van dit artikel zodat er een onbeperkte licentie ontstaat.
 3. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RMAATJES.
 4. Alles dat RMAATJES levert, blijft eigendom van RMAATJES totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 5. Als RMAATJES zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan RMAATJES om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat RMAATJES deze terug kan nemen.
 6. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. RMAATJES is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Voor alle overeengekomen opdrachten geldt dat RMAATJES een inspanningsverplichting heeft. RMAATJES kan nimmer een resultaat garanderen. Indien een klant RMAATJES aansprakelijk wil stellen dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 1. Elk recht van de klant om RMAATJES aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 2. RMAATJES is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een (ernstige) tekortkoming of opzet van RMAATJES. RMAATJES kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor gevolgschade.
 3. RMAATJES is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem, de website, de app en/of de leeromgeving.
 4. De Klant vrijwaart RMAATJES voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is. Derden kunnen derhalve RMAATJES niet aansprakelijk stellen.
 5. Indien RMAATJES aansprakelijk is gesteld en hij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:
  a. hetbedragdatwordtuitgekeerddoordeaansprakelijkheidsverzekering
  van RMAATJES minus het eigen risico.
  b. Indiendeaansprakelijkheidsverzekeringnietuitkeertbeperkttoteenmaal
  het factuurbedrag.

Artikel 16. Overmacht

 1. RMAATJES hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als hij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan zijn schuld.
 2. Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar RMAATJES geen invloed op kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.
 3. Eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook ander. Wel wordt geprobeerd om in dit geval tot een passende oplossing te komen.

Artikel 17. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan afspraken gemaakt tussen RMAATJES en de Klant.
 3. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen, bestellingen en offertes is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Eventuele geschillen dienen eerst in onderling overleg afgehandeld te worden. Indien dit na uiterste inspanningen niet lukt kan een geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.

Algemene-voorwaarden-RMAATJES Downloaden